Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu Kraków

Udzielamy porad prawnych w sprawach, dotyczących uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Pomagamy osobom, które doznały szkody majątkowej lub osobistej, potrzebującym wsparcia w uzyskaniu odszkodowania związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, bezumownym korzystaniem z nieruchomości, wywłaszczeniem – niezgodnym z prawem działaniem władzy, naruszeniem dóbr osobistych, błędem medycznym, spadkiem wartości nieruchomości wskutek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypadkiem komunikacyjnym i wypadkiem przy pracy. Porady prawne są udzielane również osobom bliskim poszkodowanego, a także tym, którym ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania lub wypłacił je w niesatysfakcjonującej wysokości.

Adwokat od odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu – Magdalena Kordas

Od lat specjalizuję się w reprezentowaniu moich Klientów w postępowaniach sądowych o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu doznany wskutek nieszczęśliwych wypadków.