Zmiany w przepisach dotyczących udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla uchodźców z Ukrainy

Ze względu na trwający za naszą wschodnią granicą konflikt na początku 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy w sprawie pomocy osobom z Ukrainy. Dnia 1 kwietnia 2023 r. wprowadzona zostanie jej kolejna regulacja. Będzie ona dotyczyć uchodźców przebywających na terenie Polski legalnie i posiadających status pobytowy dokumentowany numerem PESEL (ze statusem UKR). Nowelizacja umożliwi […]

zmiana paragrafów prawa młotek sędziowski

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 2023

W dniu 26 stycznia 2023 roku Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz szeregu innych ustaw (Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw). Trudno byłoby jednym wpisem podsumować całą tę nowelizację, ponieważ zmienia ona, oprócz samego Kodeksu, w sumie kilkanaście różnych ustaw z kilku […]

wymiar sprawiedliwości - młotek

Nowelizacja przepisów w zakresie rękojmi

Praktyczna doniosłość przepisów dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanych nie podlega dyskusji. Warto mieć jednak świadomość wchodzących nowelizacji – sejm 4 listopada 2022 uchwalił ustawę, która z dniem 1 stycznia 2023 roku wniosła zmiany do ustawy o Prawach konsumenta, do Kodeksu cywilnego oraz do ustawy Prawa prywatnego międzynarodowego. Zmiany uchwalone przez sejm wynikały z obowiązku […]

flagi polska i ukrańska

Ponowny wjazd do Polski po powrocie do Ukrainy

Wielu obywateli Ukrainy, przebywających obecnie na terenie Polski, objętych ochroną na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zastanawia się nad konsekwencjami wyjazdu z Polski oraz powrotu, a także nad skutkami przerwania w ten sposób pobytu w Polsce. Jednak, jak okazuje się, […]

granica polsko-ukraińska

Sytuacja pracowników sezonowych z Ukrainy, przybyłych na terytorium Polski przed dniem 24 lutego 2022 roku

Przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę zezwolenie na pracę sezonową stanowiło bardzo atrakcyjną perspektywę pracy w Polsce dla wielu obywateli Ukrainy. Zezwolenie to, wydawane na okres maksymalnie 9 miesięcy w jednym roku kalendarzowym, obejmuje w sumie 25 działalności z dziedziny upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także 4 z dziedziny zakwaterowania, a także […]

zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – jak legalnie podjąć pracę?

W przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy chcieliby legalnie pracować w Polsce, konieczne jest posiadanie zezwolenia potwierdzającego dopuszczenie do polskiego rynku pracy. Oprócz nielicznych wyjątków, wymogiem jest zatem uzyskanie zezwolenia na pracę (o jego wydanie występuje pracodawca), zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Samo […]

zarząd sukcesyjny

Zarząd sukcesyjny – nowa instytucja służąca przedsiębiorcom

25 lipca 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta wprowadza możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę, który we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. Obecnie śmierć przedsiębiorcy stanowi wyzwanie, z którym musi się zmierzyć firma zmarłego. Mimo iż istnieje możliwość przejęcia jego majątku, to wciąż […]

Od 9 lipca 2018 nowe terminy przedawnienia w prawie cywilnym

Od 9 lipca 2018 r. nowe terminy przedawnienia w prawie cywilnym

Już 9 lipca 2018 r. wejdą w życie zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń. Na szczególną uwagę zasługuje zmiana dotychczasowych terminów przedawnienia. Zmianie ulega art. 118 Kodeksu cywilnego, który będzie miał następujące brzmienie: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności […]

Zmiany w projektowaniu budynków od dnia 1 stycznia 2018 roku * Kancelaria Adwokacka – Adwokat Magdalena Kordas * Kraków

Zmiany w projektowaniu budynków od dnia 1 stycznia 2018 roku

1 stycznia 2018 r. weszła w życie podpisana 14 listopada 2017 r. przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budowa na granicy działki Wskutek nowelizacji przepisów budynek zlokalizowany na granicy działki będzie mógł przylegać do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce, jeżeli jego wysokość […]

Udzielanie prokury przez spółkę prawa handlowego * Kancelaria Adwokacka – Adwokat Magdalena Kordas * Kraków

Udzielanie prokury przez spółkę prawa handlowego

Przypominamy, że już od ponad roku, tj. od 1 stycznia 2017 r., obowiązują nowe zasady udzielania prokury przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Wprowadzona została możliwość ustanowienia prokury łącznej z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej. Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia […]

Strona www * Kancelaria Adwokacka – Adwokat Magdalena Kordas * Kraków

Zapraszamy na naszą stronę www

Zapraszamy do zapoznania się z naszą stroną internetową, na której prezentujemy nie tylko ofertę skierowaną do osób fizycznych i przedsiębiorców, ale również dzielimy się naszą ekspercką wiedzą. W sekcji Aktualności publikujemy artykuły i opracowania przybliżające tematykę regulacji prawnych z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia, opisujemy i wyjaśniamy nawet skomplikowane […]