zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce – jak legalnie podjąć pracę?

W przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, którzy chcieliby legalnie pracować w Polsce, konieczne jest posiadanie zezwolenia potwierdzającego dopuszczenie do polskiego rynku pracy. Oprócz nielicznych wyjątków, wymogiem jest zatem uzyskanie zezwolenia na pracę (o jego wydanie występuje pracodawca), zezwolenia na pracę sezonową, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Samo zezwolenie na pracę nie wystarczy…

Warto pamiętać, że cudzoziemiec musi posiadać również tytuł pobytowy, który będzie go uprawniał go legalnego pobytu na terenie Polski. Takim tytułem może być:

  • wiza (jednak nie dotyczy to wiz wydanych w celu turystycznym, korzystania z ochrony czasowej czy przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe);
  • stempel wbity do dokumentu podróży (paszportu), który potwierdza złożenie wniosku o: zezwolenie na pobyt czasowy (wówczas pobyt jest legalny aż do czasu wydania ostatecznej decyzji), pobyt stały, udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o ile bezpośrednio przed złożeniem wniosku cudzoziemiec był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zezwolenie na pobyt czasowy (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na konieczność krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikającej z obowiązku stawienia się przed polskim organem władzy publicznej, ważnego interesu cudzoziemca lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej);
  • wiza wydana przez inne państwo obszaru Schengen;
  • dokument pobytowy wydany przez inne państwo obszaru Schengen;
  • pobyt w ramach ruchu bezwizowego – w ramach dozwolonego czasu pobytu.

Warunki zatrudnienia cudzoziemca

Zasady zatrudnienia cudzoziemców – oprócz konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – niczym nie różnią się od zasad zatrudniania Polaków. Wynika z tego, że cudzoziemiec może być zatrudniony zarówno na podstawie umowy o pracę, jak również na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli np. na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Warto również pamiętać, że każda taka umowa powinna być sporządzona w języku zrozumiałym dla cudzoziemca. Przepisy prawa regulują kwestię minimalnej wysokości wynagrodzenia. W roku 2020 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2.600,00 zł brutto, co po odliczeniu składek obowiązkowych daję kwotę 1.878,00 zł netto („na rękę”). W przypadku stawki godzinowej, obecnie kwota wynagrodzenia nie może być niższa niż 17,00 zł brutto czyli 11,00 zł netto.

Rozpoczęcie pracy

Wielu cudzoziemców zapomina, że samo złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę nie uprawnia ich do jej legalnego podjęcia. Konieczne jest w pierwszej kolejności uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. Warto również zwrócić uwagę na datę rozpoczęcia i zakończenia trwania zezwolenia – znajdują się one w treści decyzji.

Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy

Gdy cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (tj. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) w celu kontynuowania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku (i jednocześnie ta okoliczność została potwierdzona umieszczoną w paszporcie stampilą wojewody), to zgodnie z art. 88g ust. 1b w zw. z art. 88g ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. Oznacza to, że w takim przypadku można kontynuować pracę aż do czasu wydania ostatecznej decyzji przez właściwego Wojewodę.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 1650)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 poz. 1001)