Sprawy spadkowe Kraków

Adwokat od spraw spadkowych Magdalena Kordas

Stwierdzenie praw do spadku następuje – zarówno przed sądem, jak i u notariusza – zawsze na wniosek osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 925 k.c. spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, w związku z czym postanowienie sądu, jak również  akt poświadczenia dziedziczenia mają charakter deklaratywny – tj. stwierdzają stan istniejący już od chwili otwarcia spadku.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się do sąd właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, do sądu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw wniosek składa się do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy – art. 628 k.p.c.